فرمانداری لنجان ، کتابخانه های عمومی ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ آخرین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان لنجان با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار لنجان و دیگر اعضا در فرمانداری لنجان برگزار شد.          

۲۲ اسفند ۱۴۰۱