فرمانداری لنجان ، مصلی زرین شهر ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه پیگیری مشکلات مسجد مصلی رزین شهر با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ،معاونین فرماندار ، مهدی آقایی امام جمعه ، حسین اسماعیلی احمدی شهردار زین شهر و پوربافرانی شهردار چمگردان در فرمانداری برگزار شد.        

۲۰ مهر ۱۴۰۲