فرمانداری لنجان ، مدیریت آبخیز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه کارگروه جامع مدیریت حوضه های آبخیزداری با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، نماینده منابع طبیعی و آبخیزداری استان و مدیران و کارشناسان ادارات مرتبط شهرستان در خصوص پیگیری برنامه های آبخیزداری در شهرستان برگزار شد.    

۱۹ شهریور ۱۴۰۲