فرمانداری لنجان ، فرهنگ عمومی ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه شورای فرهنگ عمومی با حضور حمیدرضا محمدی فرماندار شهرستان لنجان ، ائمه جمعه شهرستان و دیگر اعضاء در فرمانداری لنجان برگزار شد.    

۳۱ خرداد ۱۴۰۲