فرمانداری لنجان ، سامد ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان با توجه به شعار پاسخگویی دولتمردان در دولت سیزدهم و با هماهنگی و برنامه ریزی دفتر بازرسی استانداری استان اصفهان و در راستای اجرای نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و تحقق مصادیق حقوق شهروندی و پاسخگویی به در خواست ها ومشکلات مردم و ایجاد فرصتی […]

۲۲ خرداد ۱۴۰۲