فرمانداری لنجان ، روز کودک ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان بمناسبت روز کودک بازدیدی از کانون پرورش فکری کودک و نوجوان با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان انجام شد.  

۳۰ مهر ۱۴۰۲