فرمانداری لنجان ، روز پست ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان بمناسبت روز پست بازدیدی با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان از اداره پست زرین شهر صورت پذیرفت .        

۳۰ مهر ۱۴۰۲