فرمانداری لنجان ، روز اصناف ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان بمناسبت روز اصناف با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، امیر حسین کمیلی مدیر کل صمت استان و مدیران و مسئولین و هیات مدیره اصناف شهرستان از اصناف شهرستان لنجان تجلیل شد.    

۶ تیر ۱۴۰۲