فرمانداری لنجان ، روزکارمند ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان بمناسبت روز کارمند نشست صمیمی کارکنان فرمانداری با حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان برگزار شد .    

۲۴ مهر ۱۴۰۲