فرمانداری لنجان ، دیدار مردمی ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان دیدار مردمی حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان با شهروندان در دوشنبه ۱۱-۱۰-۱۴۰۲ در دفتر فرماندار صورت گرفت. در این دیدار ها درخصوص مشکلات روستاهای بخش باغبهادران ، اشتغال و وام ، مسکن روستایی و شهری ، مراکز خدمت رسان کمیته امداد و بهزیستی و ….. پیگیری هایی […]

۱۲ دی ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان ملاقات بدون واسطه شهروندان با حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان در روز دوشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲ در دفتر فرماندار برگزار گردید. در این دیدار در خصوص تسهیل در مشکلات و رفع آنها دستوراتی به ادارات خدمت رسان صادر شد.  

۱۵ آبان ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان در اولین دوشنبه آبان ماه ۱۴۰۲ و در راستای پاسخگویی به مطالبات مردم و با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات شهروندان  دیدار چهره به چهره حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان با مردم در فرمانداری برگزار شد.   در این دیدار برخی مشکلات و مطالبات از قبیل […]

۱ آبان ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان در دوشنبه هفدهم مهرماه ۱۴۰۲ با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، دیدار مردمی با شهروندان در دفتر فرماندار برگزار شد . در این دیدار ها در خصوص تسهیل و رفع موانع و مشکلات و درخواست های مردم در زمینه اشتغال ، درخواست وام ، مسکن […]

۱۷ مهر ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان مطابق دوشنبه ها دیدار بی واسطه شهروندان با حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان در دفتر فرماندار برگزار شد. در این دیدار دستوراتی در خصوص تسهیل و رفع مسائل و مشکلات شهروندان به ادارات صادر شد.۲۷-۷-۱۴۰۲      

۲۷ شهریور ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان دیدار بدون واسطه شهروندان با حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان مطابق دوشنبه های قبل در دفتر فرماندار برگزار شد. در این ملاقات ها پیگیری هایی در خصوص درخواست شهروندان در زمینه های مسکن ، اشتغال ، بهزیستی ، گازرسانی و ….. صورت پذیرفت.         […]

۲۲ شهریور ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان دیدار صمیمی شهروندان با حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان مطابق دوشنبه های قبل در دفتر فرماندار برگزار شد. در این دیدار درخصوص مشکلات و درخواست های شهروندان پیگیری هایی انجام شد.    

۲۵ مرداد ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان دیدار مردمی فرماندار با شهروندان در فرمانداری لنجان برگزار شد. در این دیدار در خصوص مشکلات و درخواست های شهروندان پیگیری  و دستوراتی صادر شد.    

۱۴ مرداد ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان دیدار مردمی حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان با شهروندان در فرمانداری لنجان برگزار شد.    

۷ مرداد ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان دیدار چهره به چهره فرماندار شهرستان لنجان با شهروندان در دوشنبه نوزدهم تیرماه هزاروچهارصدو دو در فرمانداری لنجان برگزار شد. حمیدرضا محمدی فشارکی در این ملاقات ها با توجه به درخواست های متقاضیان در زمینه های اشتغال ، مسکن ، بانک و وام ، شهرداری ها ، منابع […]

۱۹ تیر ۱۴۰۲