فرمانداری لنجان ، دیدار دانشگاه ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان در فروردین ماه ۱۴۰۲ دیداری صمیمی با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان با هیات رئیسه دانشگاه آزاد واحد لنجان برگزار شد.  

۵ اردیبهشت ۱۴۰۲