فرمانداری لنجان ، دیدارمردمی، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان مطابق دوشنبه های قبل دیدار چهره به چهره فرماندار با شهروندان در دفتر فرماندار انجام شد. در این دیدار حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان در خصوص پیگیری مشکلات و درخواست شهروندان دستوراتی را صادر کرد.    

۱۶ مرداد ۱۴۰۲