فرمانداری لنجان ، بسیج ادرات ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان همایش فرماندهان و شورای بسیج ادارات با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، رئییس بسیج ادارات استان اصفهان در مجموعه تفریحی شهرداری زرین شهر برگزار شد.   در این همایش از فرماندهان پایگاه های ادارات برتر تقدیر شد.          

۱۹ مهر ۱۴۰۲