فرمانداری لنجان ، بسیج ادارات ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان دیدار صمیمی حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان با فرماندهان بسیج ادارات شهرستان لنجان در فرمانداری لنجان برگزار شد.    

۳۰ فروردین ۱۴۰۲