فرمانداری لنجان ، آمایش سرزمین ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان وبینار کارگروه زیربنایی ، توسعه روستایی ،عشایری،شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست همزمان با استان در فرمانداری لنجان برگزار شد.  

۲۱ اسفند ۱۴۰۱