فرمانداری لنجان ، آبخیزداری ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه کارگروه جامع مدیریت حوضه های آبخیزداری با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، نماینده منابع طبیعی و آبخیزداری استان و مدیران و کارشناسان ادارات مرتبط شهرستان در خصوص پیگیری برنامه های آبخیزداری در شهرستان برگزار شد.    

۱۹ شهریور ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان به جهت اهمیت مدیریت روان آب ها در روزهای پر بارش بازدیدی با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار و رئیس مدیریت بحران شهرستان لنجان و کاظمی رئیس اداره منابع طبیعی لنجان از طرح های آبخیزداری شهرستان صورت گرفت. حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان با اشاره به اهمیت […]

۴ اسفند ۱۴۰۱