فرمانداری لنجان، هیات اندیشه ورز اقتصادی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان و محسن یونسی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار و مدیران برخی ادارات ، تعدادی از اعضاء هیات اندیشه ورز اقتصادی شهرستان لنجان مشخص شدند. حمید رضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان هدف از تشکیل هیات اندیشه ورز را […]

۲۴ آبان ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان اولین جلسه هیات اندیشه ورز اقتصادی شهرستان با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان لنجان تشکیل شد. در این جلسه در خصوص برنامه ریزی و هماهنگی بیشتر پیرامون مسائل و مشکلات شهرستان لنجان و راهکارهای رفع موانع تبادل نظر گردید.  

۳۰ مهر ۱۴۰۱