فرمانداری لنجان، روزپست

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان بمناسبت روزجهانی پست محسن یونسی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان لنجان با حضور در اداره پست شهرستان با رییس و پرسنل دیدار و ضمن تبریک روز پست در جریان فعالیت های اداره پست شهرستان قرار گرفت.    

۱۹ مهر ۱۴۰۱