فرمانداری لنجان، دیدارچهره به چهره، بهزیستی،محمدی فشارکی

دیدار چهره به چهره فرماندار لنجان با مددجویان در اداره بهزیستی شهرستان لنجان به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان در ادامه بازدید های حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار لنجان از مراکز خدمت رسان شهرستان مطابق هر دوشنبه در این هفته باحضور در اداره بهزیستی شهرستان لنجان با مددجویان و خانواده آنان دیداری چهره به چهره […]

۴ مرداد ۱۴۰۱