فرمانداری لنجان
خانه
موقعيت جغرافيايي
شهرستان لنجان :

شهرستان لنجان در 35 كيلومتري جنوب غربي اصفهان و در دره رودخانه زاينده رود واقع گرديده است .مساحت آن 5/1172 كيلو متر مربع بين 50 درجه و 56 دقيقه تا 51 درجه و 28 دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ و 32 درجه و 12 دقيقه تا 32 درجه و 32 دقيقه عرض شمالي از خط استوا قرار گرفته است . اين شهرستان از شمال به شهرستان هاي تيران وكرون و نجف آباد ، از جنوب و غرب به استان چهارمحال و بختياري و از شرق به شهرستانهاي فلاورجان و مباركه محدود مي باشد. ارتفاع آن از سطح دريا 1550 متر برآورد گرديده است و به سبب آنكه در حد فاصل نواحي نيمه خشك اصفهان و نيمه مرطوب چهارمحال و بختياري قرار گرفته است از آب و هواي متغيري برخوردار است ؛ كمي بارندگي موجب گرديده كه اين منطقه خصوصاً در كوهپايه ها پوشش گياهي ناچيزي داشته باشد . متوسط حرارت ساليانه 15 درجه سانتيگراد است و بادهاي اين محل عموماً در جهت جنوب و جنوب غربي مي وزند .زرين شهر :
مركز شهرستان لنجان مي باشد و در بخش مركزي در 35 كيلومتري اصفهان واقع است از نظر مختصات جغرافيايي در 51 درجه و 22 دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ و 32 درجه و 24 دقيقه عرض شمالي از خط استوا قرار دارد . اين شهر كه در مسير راه ارتباطي اصفهان به شهركرد مي باشد ازشمال به گردنه گاوپيسه و فولادشهر ، از جنوب به رودخانه زاينده رود و شهر ورنامخواست ، از شرق به ديزيچه و بداغ آباد و از غرب به شهر چمگردان محدود است . ارتفاع اين شهر از سطح دريا 1750 متر برآورد گرديده و مساحت آن 720 هكتار است . زرين شهر در قلب صنعتي كشور قرار دارد و كارخانه ذوب آهن و فولادسبا در شمال غربي اين شهر واقع است اين شهر از طريق پل هاي احداثي و جاده ورنامخواست به صنايع نظامي دسترسي دارد و درهمين مسير به مباركه و مجتمع فولادمباركه و تعداد ديگري از صنايع كوچك و بزرگ مرتبط است .فولادشهر :
فولادشهر در 20 كيلومتري جنوب غرب اصفهان و 11 كيلومتري شمال شرقي مركز شهرستان واقع است . اين شهر با ارتفاع بين 1620 تا 1800 متر از سطح دريا به ابعاد 10200 هكتار در جهت جنوب شرقي ـ شمال غربي قرار دارد و از شمال به شهرستان فلاورجان و از جنوب به كارخانه ذوب آهن و اراضي زرين شهر و از شرق به كوه نمتك و از غرب به رشته پنجه محدود است.سده لنجان :
با مساحتي معادل 228 هكتار در 51 درجه و 19 دقيقه طول شرقي از نصف النهار و 32 درجه و 23 دقيقه عرض شمالي از خط استوا و در فاصله 40 كيلومتري جنوب غربي اصفهان و 5 كيلومتري مركز شهرستان قرار گرفته است . سده لنجان از شمال به رودخانه زاينده رود از جنوب به مجتمع صنايع دفاع از شرق به شهر ورنامخواست و از غرب به محلات بهجت آباد و كله مسلمان از شهر زاينده رود محدود مي باشد اين شهر با ارتفاع 1700 متر از سطح دريا بر روي دشت آبرفتي نسبتاً همواري واقع گرديده و از نواحي پر رونق كشاورزي در شهر ستان محسوب مي شود .


ورنامخواست :
اين شهر با مركز شهرستان موزائيك مي باشد و در 36 كيلومتري استان اصفهان قرار دارد و در حاشيه راه ارتباطي زرين شهر به مباركه و در شمال به اراضي صنايع نظامي واقع است . داراي مختصات جغرافيايي 51 درجه و 21 دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ و 32 درجه و 23 دقيقه عرض شمالي از خط استوا مي باشد وسعت ورنامخواست 495 هكتار مي باشد و از شمال به
زرين شهر و رودخانه زاينده رود از جنوب به صنايع دفاع از غرب به سده لنجان و از شرق به شهرستان مباركه محدود مي باشد ارتفاع اين شهر از سطح دريا 1550 متر مي باشد .


باغبهادران :
يكي از شهرهاي شهرستان لنجان مي باشد كه در بخش باغبهادران و در 22 كيلومتري غرب زرين شهر واقع است مساحت اين شهر 450 هكتار مي باشد و از نظر مختصات جغرافيايي در 51 درجه و 13 دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ و 32 درجه و 22 دقيقه عرض شمالي از خط استوا قرار دارد اين شهر كه در مسير راه ارتباطي اصفهان به شهركرد مي باشد از شمال و شمال غربي به ارتفاعات ملك آباد و روستاهاي موركان ، چم پير و همام ، از جنوب به جاده اصفهان ـ شهركرد ، از غرب به روستاي قلعه لاي بيد و از شرق به جاده اصفهان و روستاي چم آسمان محدود است ارتفاع اين شهر از سطح دريا 1750 متر مي باشد كوه هاي رخ در شمال غربي و پيرشمس الدين در غرب باغبهادران مهمترين ارتفاعات اين شهر بشمار مي روند وجود رودخانه زاينده رود موجب سرسبزي و غناي باغات ، بيشه زارها و مزارع و تقويت آب هاي زير زميني را در پي داشته است .


چمگردان :
1285 هكتار و سعت و در 36 كيلومتري غرب اصفهان و با شهر زرين شهر( مركز شهرستان ) موزائيك مي باشد . اين شهر در مختصات جغرافيايي 51 درجه و 20 دقيقه و 30 ثانيه طول شرقي از نصف النهار مبداء و 32 دقيقه و 30 ثانيه عرض شمالي از خط استوا قرار گرفته و ارتفاع آن از سطح دريا حدود 1715 متر است . چمگردان از شمال به راه ارتباطي اصفهان شهركرد و اراضي كارخانه ذوب آهن از جنوب به رودخانه ذوب آهن كه حدفاصل اين شهر با شهر سده لنجان مي باشد و از مغرب به شهرك متروك شده واحد و از شرق به زرين شهر محدود مي باشد .


چرمهين :
در 22 كيلومتري جنوب غربي زرين شهر و در 4 كيلومتري جنوب باغبهادران در دامنه كوه شاه لولاك قرار دارد . اين شهر با وسعت 3/7 هكتار در بخش باغبهادران و در 3 كيلومتري جنوب راه ارتباطي اصفهان ـ شهركرد واقع است با نقطه مختصات 51 درجه و 12 دقيقه طول شرقي از نصف النهارگرينويچ و 32 درجه و 21 دقيقه عرض شمالي از خط استوا و ارتفاع 1800 متر از سطح دريا از شمال به شهر باغبهادران ، روستاي چم آسمان و شورجه ، از شرق به صنايع نظامي صحراي برزه روستاي هاردنگ و راه ارتباطي اصفهان ـ خوزستان از غرب به روستاي لاي بيد و جاده اصفهان شهركرد و از جنوب به كوه شاه لولاك كه از ارتفاعات رخ به شمار مي رود محدود گرديده است . ارتفاع اين شهر از سطح دريا 1800 متر برآورد گرديده است . ارتفاعات محدوده شهر مذكور كوه رخ 2800 متر ، شاه لولاك با 2700 متر و خانه قوش با 2800 متر ارتفاع مي باشند .


زاينده رود :
زاينده رود در مركز شهرستان لنجان و در فاصله 5/7 كيلومتري زرين شهر و در حاشيه زاينده رود از يكپارچگي پنج روستاي بيستجان ، باباشيخعلي ، كله مسلمان ، كله مسيح و بهجت آباد در سال 1379 بنام زاينده رود نامگذاري شد. شهر زاينده رود با مساحتي معادل 38 كيلومتر در نقطه مختصات 51 درجه و 13 دقيقه طول شرقي از نصف النهار و 32 درجه و 22 دقيقه عرض شمالي از خط استوا قرار دارد . اين شهر از شمال به جاده ارتباطي اصفهان ـ شهركرد و اراضي متعلق به كارخانه ذوب آهن و تصفيه خانه باباشيخعلي از جنوب به اراضي متعلق به شهر سده لنجان ، از غرب به پل كله و روستاي نوگوران و از شرق به شهرك واحد و اراضي غربي آن محدود مي باشد ارتفاع آن از سطح دريا به طور متوسط 1900 متر مي باشد .

باغشاد:
شهر باغشاد در مركز شهرستان واقع است ارتفاع اين شهر از سطح دريا حدود 2000 متر مي باشد و در مختصات جغرافيايي 51 درجه و 13 دقيقه طول شرقي ا ز نصف النهار گرينويچ و 32 درجه و 22 دقيقه عرض شمالي از خط استوا قرار دارد . اين محل تا سال 1391 از 3 روستا تشكيل شده بود . اين روستاها عبارت بودند از نوگوران ، باغشاد ومديسه ليكن ازارديبهشت سال 1392و باتجميع 3روستاي ذكر شده شهر باغشاد تاسيس شد .باغشاد با وسعت 779820 مترمربع و در 16 كيلومتري مركز شهرستان قرار دارد.


دهستان اشيان : كه در شرقي ترين منطقه لنجان قرار دارد با ارتفاع 1550 متر از سطح دريا از مختصات جغرافيايي 51 درجه و 22 دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ و 32 درجه و 24 دقيقه عرض شمالي از خط استوا برخوردار است . اين دهستان تا اوايل سال 1380 مشتمل بود بر روستاهاي كاهريز ، سيبه ، صادق آباد ، حسن آباد ، قرق آقا ، مبارك آباد ، قلعه قاسم و مهرآباد ليكن دو روستاي قلعه قاسم و مهرآباد در اين سال به محدوده شهر زرين شهر افزوده شده و به جرگه محلات شهر مذكور پيوستند و روستاي حسن آباد نيز به شهرستان مباركه الحاق گرديد . اين دهستان به مركزيت روستاي اشيان با وسعت 9/672551 متر مربع در 8 كيلومتري مركز شهرستان مي باشد .دهستان چم كوه : وسعت اين دهستان 5/122 كيلومتر مربع بوده و فاصله آن تا مركز بخش 30 كيلومتر و تا مركز شهرستان 55 كيلومتر مي باشد اين دهستان در ارتفاعات شمال غربي باغبهادران واقع شده و مختصات جغرافيايي آن 50 درجه و 51 دقيقه طول شرقي و 32 درجه و 31 دقيقه عرض شمالي مي باشد و ارتفاع آن از سطح دريا 1820 متر مي باشد . دهستان مذكور با مركزيت روستاي چم يوسفعلي از 8 روستاي چم يوسفعلي ، چم طاق ، چم حيدر ، چم كهريز ، چم عليشاه ، چم نور ، جعفرآباد و پركستان تشكيل شده است . علت تسميه چم كوه به دهستان مذكور آن است كه رودخانه در مسير خويش و در محدوده اين دهستان چم بسياري ايجاد نموده است .

دهستان زيركوه : وسعت اين دهستان 75/223 كيلومتر مربع بوده و فاصله آن تا مركز بخش 15 كيلومتر و تا مركزي شهرستان 20 كيلومتر مي باشد اين دهستان در قسمت جنوب و غرب بخش باغبهادران در دامنه كوه بيدكان واقع شده است موقعيت جغرافيايي اين دهستان 51 درجه و 1 دقيقه تا 51 درجه و 13 دقيقه طول شرقي و 32 درجه و 18 دقيقه عرض شمالي مي باشد و ارتفاع آن از سطح دريا 1875 متر است . مركزيت اين دهستان با روستاي كچوئيه بوده و ديگر روستاهاي آن بنام هاي كچوئيه ، هاردنگ ، زمان آباد شورجه ، چم آسمان ، لاي بيد ، حاجت آقا ، قلعه آقا ، كليشاد رخ ، ركن آباد مي باشد .

دهستان چم رود : دهستان چم رود در مركز باغبهادران و در حاشيه زاينده رود قرار گرفته است اين دهستان با وسعت 189 كيلومتر مربع در 8 كيلومتري مركز بخش و 33 كيلومتري مركز شهرستان
مي باشد .دهستان مذكور در 51 درجه و 2 دقيقه تا 51 درجه و 13 دقيقه طول شرقي و 32 درجه و 22 دقيقه تا 32 درجه و 31 دقيقه عرض شمالي قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دريا 1870 متر مي باشد رواج كلمه چم در نام اين دهستان ريشه در همان دليلي دارد كه در مورد دهستان چم كوه وجود دارد . مركز اين دهستان روستاي كرچگان مي باشد و ديگر روستاهاي آن عبارتند : ازخشوئيه ،چم پير ، موركان ، رحمت آباد ، برنجگان ، كته شور ، همام ، سعيدآباد ، دورك ، صادق آّباد ، قلعه تركي ، حاج الوان ، زرد خشوئيه و آيدوغميش .
تاریخ به روز رسانی: 1393/10/24
تعداد بازدید: 13326
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal