درباره فرمانداری

فرمانداری شهرستان لنجان در سال ۱۳۵۲ تاسیس و مورد بهره برداری قرار گرفت.

این فرمانداری شامل سه بخشداری به شرح ذیل می باشد:

بخشداری مرکزی شامل ۵ روستا و۶ شهر
بخشداری فولادشهر شامل ۱ شهر

بخشداری باغبهادران شامل ۳۱ روستا و ۲شهرمی باشد.